ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ลักษณา ศิริวรรณ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ลักษณา ศิริวรรณ 2560 “การจัดการผลการปฏิบัติงานภาครัฐ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หน่วยที่ 11 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. ลักษณา ศิริวรรณ 2559 “แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ลักษณา ศิริวรรณ 2558 “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ” ในเอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. ลักษณา ศิริวรรณ 2558 “ปัญหาและแนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย” ในเอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 7 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. ลักษณา ศิริวรรณ 2557 “เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์และลักษณา ศิริวรรณ 2557 “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาขอบข่ายและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. ลักษณา ศิริวรรณ 2557 “การบริหารเครือข่าย” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารรัฐกิจ หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. ลักษณา ศิริวรรณ 2556 “นโยบายสาธารณะ”ในเอกสารการสอนชุดวิชา 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 10 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9. ลักษณา ศิริวรรณ 2556 “การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 10. ลักษณา ศิริวรรณ 2556 “การเขียนรายงานวิชาการ” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 11. ลักษณา ศิริวรรณ 2555 “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่14 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. ลักษณา ศิริวรรณ 2554 “การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ”ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 32403พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 หน้า 5-1ถึง 5-36
 13. ลักษณา ศิริวรรณ 2554 “การมีส่วนร่วม การประสานงาน และการสร้างเครือข่าย”ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 14 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 หน้า 14-1 ถึง 14-33
 14. ลักษณา ศิริวรรณ 2554 “การบริหารผลการปฏิบัติงาน”ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 15-1 ถึง 15-44
2560
255925582558
25572557

255725562556
2556
2555
2554
2554
2554
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ลักษณา ศิริวรรณ (2560)“กรอบแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากมุมมองพฤติกรรมองค์การและนโยบายสาธารณะ” มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
 2. ลักษณา ศิริวรรณ (2559) “การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในประเทศไทย (A Synthesis on Public Policy Implementation Knowledge in Thailand)” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและการนำเสนอผลงานวิจัย “มสธ. วิจัยประจำปี 2559” วันที่ 8 เมษายน 2559 หน้า 290-309.
 3. ลักษณา ศิริวรรณ (2554) “แผนยุทธศาสตร์ในองค์การภาครัฐจากแนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติและพฤติกรรมองค์การ (Strategic Plan in Public Organization Derived from Policy Implementation and Organizational Behavior Perspective)” วารสารการบริหารจัดการ ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-กันยายน 2554) หน้า 36-44
 4. ลักษณา ศิริวรรณ (2553)“การให้บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองนโยบายสาธารณะและด้านทรัพยากร (E- Public Service Derived from Public Policy and Resource-Based Perspectives)” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 3/2553 ปีที่ 50 (กรกฎาคม-กันยายน 2553)หน้า 91-117.
2560

2559


25542553
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ลักษณา ศิริวรรณ 2560 งานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. ลักษณา ศิริวรรณ 2556 งานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทย” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560
2556
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

1,497 total views, 3 views today