ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ณัฐวุฒิ กล่ำเสน และ ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.(2558).การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยรังสิต.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2.นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. จักรกฤษณ์ ม่วงสอน และ ภูริพัฒน์ ชาญกิจ. (2558).ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกองผลิตส่งอุปกรณ์สายพลาธิการทหารบก.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2.นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. ฉัตรวุฒิ หมื่นคีรี และภูริพัฒน์ ชาญกิจ. (2558).การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติและประสบการณ์ในงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรี.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2.นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์ ภูริพัฒน์ ชาญกิจ และ ศศิธร ง้วนพันธ.(2557).การปฏิรูปแผนธุรกิจ ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนตัวเร็ว (FMCG) ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมในประเทศไทย.การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557.ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต
 5. Tnuong Ngwyenkwnh Diew และ ภูริพัฒน์ ชาญกิจ. (2557). การศึกษาปัจจัยลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต.การสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 4 (หน้า50-63). ชลบุรี: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. สุทธิพงศ์ แสงคำ และภูริพัฒน์ ชาญกิจ. (2557) .ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด.การสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 4 (หน้า407-419). ชลบุรี: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. อภิชาติ แสงพูนสุข และภูริพัฒน์ ชาญกิจ. (2557). ปัจจัยการแพร่นวัตกรรมที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตมีนบุรี.การสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 4 (หน้า438-450). ชลบุรี: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2558

25582558

2557

2557

2557
2557
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

3,817 total views, 12 views today