ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ภาวิน ชินะโชติ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร………………………………………………………………………

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. วิชาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
2555
 
เอกสาร
บันทึกข้อความที่ บธ.3/2556
ม.เกษมบัณฑิต
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ สุรเดช หวังทอง กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา และภาวิน ชินะโชติ. (2560). ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
 2. นิวัติ จันทภาค และภาวิน ชินะโชติ. (2559). สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 3. Laksamee Thungwha, Shayut Pavapanunkul, Pavin Chinachoti, Amorn Thoongsuwan and Nasaran Mahittichatkul. (2559). Avant-garde of Paradigm Shift from Management to Content Leadership: A Review of Literature. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560

2559

2559
 
นำเสนอ

นำเสนอ

นำเสนอ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 
 
4
ตำรา
 1. ภาวิน ชินะโชติ. (2558). การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 2. ภาวิน ชินะโชติ. (2556). ฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
2558


2556
 
ตำรา


ตำรา
บันทึกข้อความที่ สรว.0031/2558 ม.เกษมบัณฑิต
บันทึกข้อความที่ สรว.0064/2556 ม.เกษมบัณฑิต
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ศศนันท์ วิวัฒนชาติ ทองฟู ศิริวงศ์ และภาวิน ชินะโชติ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพนักงานก่อนวัยเกษียณอายุ ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี. (งานวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.


 2. ภาวิน ชินะโชติ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในประเทศไทย (วิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 3. ภาวิน ชินะโชติ. (2557). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. (ดุษฎีนิพนธ์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.


 4. ทองฟู ศิริวงศ์ และภาวิน ชินะโชติ. (2555). ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาต่อประสิทธิผลนิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
25592558
2557

2555
 
บทความวิจัยบทความวิจัย
บทความวิจัย

นำเสนอใน
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) (TCI 1)
วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กค.-ธค. 2558 (TCI 1) ISSN 1513-5667
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ISSN 2228-8511
การประชุมราชพฤกษ์วิชาการ ปี 2555
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

2,723 total views, 3 views today