ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล เสาวภา มีถาวรกุล ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)

           4)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและบริการ)

ตำแหน่ง3)       กรรมการและเลขานุการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. การสร้างตราและการสื่อสารซับพลายเชน
 2. พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด
 3. สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและการจัดการการตลาด
 4. การจัดการการตลาดและบัญชีเพื่อการจัดการ
 5. การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์
 6. การวิเคราห์พฤติกรรมผู้บริโภค
 7. การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน
 8. การดำเนินงานและการจัดการตลาด
2562
2562
2561
2561
2559
2558
2558
2558
 

 

 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและการจัดการการตลาด
 2. การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
 3. การจัดการการตลาดและบัญชีเพื่อการจัดการ
 4. ระบบสารสนเทศการตลาด
 5. การจัดการการตลาด
 6. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
 7. การจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
 8. การจัดและการดำเนินงานการสหกรณ์
 9. การจัดการธุรกิจการเกษตร
 10. การอบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด
 11. การจัดการการตลาด
 12. สัมมนาการจัดการการตลาด
 13. ระบบสารสนเทศและการวิจ้ยการตลาด
 14. ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
 15. การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
 16. ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
 17. การจัดการการตลาดขั้นสูงและการวิจัยการตลาด
 18. ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
2561
2561
2561
2560
2560
2558
2558
2558
2557
2556
2555
2555
2555
2555
2555
2554
2554
2554
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. การประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การประเมินความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ MAI
 4. ผลกระทบนโยบายเงินปันผลต่อราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ MAI
 5. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 6. นโยบายเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์ หลักสูตร พ.ศ. 2560
 7. แนวความคิดการตลาดแบบองค์รวม
 8. การจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2561

2561

2561

2561

2560

2560


2555
2555

 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. กลยุทธฺการจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
2559
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 3. การประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ.2560
 4. นโยบายเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์ หลักสูตร พ.ศ. 2560
 5. การประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 6. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นเสนอขายแก่สาธารณะชนครั้งแรก (IPO) ทั้งก่อนและหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
 7. การประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอบของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2561

2560

2560

2560


2559

2559


2554
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. การวางแผนการออมด้วยการลงทุนหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560
 2. รูปแบบการจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0
 3. การสร้างผลตอบแทนเกินปกติด้วยพอร์ตการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
2560

2561

2562
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “CLOs Formulation and Constructive Alignment”
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ
 3. ………………………………………………………………….
2562

2562
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,004 total views, 3 views today