ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 14 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-15
2556


2556
 
เอกสารสรุปโครงการกำนันฯ
รูปเล่มเอกสาร
 
หลักสูตร รปม.นักปกครองท้องที่
2
เอกสารคำสอน
 1. ชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ หน่วยที่ 2,14
 2. ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 14
 3. ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ หน่วยที่ 14
2558

2556

2556
 
เอกสารการสอน

เอกสารการสอน

เอกสารการสอน
หนังสือเอกสาร

หนังสือเอกสาร

หนังสือเอกสาร
หลักสูตร รปบ.สาขา วจ.
หลักสูตร รปบ.สาขา วจ.
หลักสูตร รปบ.สาขา วจ.
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การสังเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
 2. ตัวแบบธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2556
2554
 
รูปเล่ม
สื่ออิเลคทรอนิกส์
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

3,276 total views, 3 views today