ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล นราธิป ศรีราม ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. หน่วยที่ 15 แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการไทยในชุดวิชาการบริหารราชการไทย (33201)
 2. หน่วยที่ 2 การจัดองค์การของสำนักงาน (32432) ในชุดวิชาการบริหารสำนักงาน
 3. หน่วยที่ 9 การจัดองค์การเพื่อดำเนินกลยุทธ์ในชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
 4. หน่วยที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนในชุดวิชานโยบายสาธารณะการวางแผน (33303)
 5. หน่วยที่ 2 นโยบายและแผนท้องถิ่น ในชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น (33718)
 6. หน่วยที่ 12 การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในชุดวิชา การบริหารท้องถิ่น (33718)
 7. หน่วยที่ 3 การจัดองค์การเพื่อการบริการสาธารณะในชุดวิชาการบริหารการบริการสาธารณะ (33445)
 8. หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ (33447)
 9. หน่วยที่ 3 นโยบายและแผนท้องถิ่น (33421) ในชุดวิชา หลักการบริการท้องถิ่น
 10. หน่วยที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบล ในชุดวิชา หลักการบริหารท้องถิ่น (33421)
 11. หน่วยที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองท้องที่ (33306)
2559

2559

2558

2558

2557

2557

2554

2554

2554

2554

2554
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. การศึกษาทางไกลเพื่อความเป็นธรรมหรือความเป็นเลิศ
 2. ขั้นตอนสำคัญที่ถูกละเลยในกระบวนการบริหารผลการปฎิบัติงาน
2557

2556
 
วารสาร มสธ.

-วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. วิวัฒนาการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ในหนังสือ 15 ปี การกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2558
 
รูปเล่ม
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การสังเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
2556
 
– รูปเล่ม
– ประชุมวิชการ
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

2,638 total views, 6 views today