ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1.  
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. Policy Recommendation of rice market under the ASEAN Free Trade Area
 2. การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 33446 นโยบายแผนและโครงการท้องถิ่น 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
   3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน          ท้องถิ่น: เสริมสร้างหรือบั่นทอนความอิสระทางการ        คลังของท้องถิ่น


   4. ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและราคา        หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์        แห่งประเทศไทย


    5. บทสังเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ กรณี         ศึกษา United Nations Public Service Awards 
2556
2556

2560
2562
2562
 
ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และ รปศ.แห่งชาติครั้งที่ 14


ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– proceeding
– หนังสือรับรอง
– ประกาศนียบัตร
– รปศ.แห่งชาติ

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที 11 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค.2556
วารสารวิชาการ ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI 2 (ISSN 1686-5596)

รายงานสืบเนื่อง (Proceedings)รายงานสืบเนื่อง (Proceedings)
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การสังเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 6A Synthesis of New Public Service

      2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการภาค             รัฐแนวใหม่ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่           และแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่


      3. วิจัยถอดบทเรียน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี             ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลนครยะลา
2556


2560
2561
 
-การประชุมของสมาคม รปศ.แห่งประเทศไทยคณะรัฐศาสต์จุฬาฯ
-ประกาศนียบัตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ประชุมวิชาการนวัตกรรมท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน 30 ม.ค. 62ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รูปเล่มหนังสือต้นแบบแห่งความสำเร็จ หน้า 10-29 (ISBN 9786161617622)
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี สำนักนายกรัฐมนตรี
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 3. ………………………………………………………………….
       2561

       2562
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. การอบรมวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่นักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
2556
 
บริการวิชาการ
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

991 total views, 3 views today