ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล พนมพัทธ์.สมิตานนท์ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร รปบ. รปม. รปด

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 33410 หน่วยที่15 ปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
 2. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 33401 หน่วยที่ 13 ความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ (ผู้ร่วมปรับปรุง)
 3. ชุดวิชา องค์การและการจัดการ 30204 หน่วยที่ 5 การพัฒนาองค์การ (ผู้ร่วมปรับปรุง)
 4. ชุดวิชา ขอบข่ายและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 33304 หน่วยที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคพฤติกรรมนิยม
2558


2558


2558

2557
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. งานวิจัยการศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการจัดการ
 2. งานวิจัยระบบรัฐสภาและการเลือกตั้งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 3. งานวิจัยรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 4. งานวิจัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (2555-2559)
 5. งานวิจัยการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ กรณีศึกษาประเทศเยอรมนี
2560

2558

2558

2558

2554
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

1,200 total views, 3 views today