ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. หน่วยที่11 การคลังของกรุงเทพมหานคร ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการคลังท้องถิ่น
 2. หน่วยที่ 5 บุคคล กลุ่ม และทีมงานในอค์การ ในเอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
 3. หน่วยที่ 14 การจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
 4. หน่วยที่ 15 จริยธรรมในการจัดหาทรัพยากรมนุษย์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดหาทรัพยากรมนุษย์
 5. หน่วยที่ 6 แผนท้องถิ่น ในเอกสารการสอนชุดวิชานโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
 6. หน่วยที่ 12 องค์การแห่งการเรียนรู้ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
2555

2554

2554


2554

2553

2553
 
รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม


รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม


หนังสือ มสธ.
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. Policy Transfer Network – the Case of Public Service Agreements Transfer to Thailand 2. Policy Networks – A Dialectical Perspective toward the Case of Khwae Noi Dam Project
2558

2556
 
วารสาร

วารสาร
European Journal of Social Science. 2015. Vol. 48. Issue 3. p. 281 – 299
European Journal of Social Science. 2013. Vol. 38. Issue 1. p. 142 – 155
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การศึกษาวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมโดยใช้ตัวแบบเครือข่ายนโยบาย


 2. ผู้ร่วมวิจัยโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2556 – 2559)
 3. ผู้ร่วมวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมไปสู่การดำเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
 4. ผู้ร่วมวิจัยโครงการ การวิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบราชการที่ก่อให้เกิดความไม่เป็น ธรรมในสังคม (ภายใต้แผนงานสร้างเสริมภาคีการพัฒนารัฐ-สังคมเพื่อสุขภาวะประเทศไทย)
25562556


25542553
 
วารสารโครงการ / ชิ้นงาน

โครงการ / ชิ้นงาน


โครงการ / ชิ้นงานวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 39 – 57
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2556 – 2559)
2557
 
รูปเล่ม
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

1,923 total views, 3 views today