ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล วรรณา ศิลปอาชา ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. วรรณา ศิลปอาชา. (2558). นวัตกรรมการบริการในฝ่ายห้องพักและงานส่วนหลังของธุรกิจโรงแรม. เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. วรรณา ศิลปอาชา. (2558). 2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ. เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. วรรณา ศิลปอาชา. (2557). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ. นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. วรรณา ศิลปอาชา. (2557). การท่องเที่ยวอินโดจีน. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. วรรณา ศิลปอาชา. (2557). สถานการณ์ทั่วไป การท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. วรรณา ศิลปอาชา. (2557). การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก. เอกสารการสอนชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. วรรณา ศิลปอาชา. (2557). พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร และพิธีการทางศุลกากร-สรรพสามิต. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. วรรณา ศิลปอาชา. (2557). การจัดเส้นทางท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 9. วรรณา ศิลปอาชา. (2554). การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม.เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2558
2558
2557
25572557
2557

2557

2557
2554
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. วรรณา ศิลปอาชา และชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2558). การพัฒนากลไกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน. (Development of Community Enterprise Mechanism of Agrotourism for ASEAN Tourists). ภายใต้โครงการนโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน (ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2558
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนสู่อาเซียน
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 3. โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
25592558


2558
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. บริบทของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทย
 2. Overview of ASEAN
 3. Homestay and Sustainable Community Development
 4. Asian Tourism Development
 5. Tourism and AEC: An Introduction to Tourism
2557

2557
2557

2557
2557
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

7,126 total views, 3 views today