ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร…ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต…..

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน….หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต…..

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2558). หน่วยที่ 2 วาทศิลป์และศิลปะการพูดในชุมชน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 (น. 2-1 – 2-53). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2558). หน่วยที่ 5. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกโลก. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 (น. 5-1 – 5-78). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2558). หน่วยที่ 6 สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมการบริการ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารหน่วยที่ 1-7 (น. 6-1 – 6-62). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2557). หน่วยที่ 10 ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน หน่วยที่ 9-15 (น. 10-1 – 10-65). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2557). หน่วยที่ 15 การท่องเที่ยวหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน หน่วยที่ 9-15 (น. 15-1 – 15-91). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2557). หน่วยที่ 13 นวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือกหน่วยที่ 8-15 (น. 13-1 – 13-69).นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2556). หน่วยที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หน่วยที่ 1-7 (น. 2-1 – 2-46). นนทบุรี:สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2556). หน่วยที่ 3 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หน่วยที่ 1-7 (น. 3-1 – 3-69) นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 9. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2555). หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม และสังคม. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หน่วยที่ 8-15 (น. 11-1- 11-87). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 10. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2554). หน่วยที่ 4 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยที่ 1-8 (น. 4-1 – 4-74). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 11. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2554). หน่วยที่ 11 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยที่ 9-15 (น. 11-1 –  11-64). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 12. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2554). หน่วยที่ 15 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15  (น. 15-1 – 15-58). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 13. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2554). หน่วยที่ 7 การเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน่วยที่ 1-7 (น. 7-1 – 7-69).นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 14. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2554). หน่วยที่ 15 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงแรมเพื่อความยั่งยืนใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม หน่วยที่ 8-15       (น. 15-1 – 15-65). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2558

2558

2558

2557


2557

2557


2556

2556

2555

2554

2554

2554

2554

2554 
รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม


รูปเล่ม

รูปเล่ม


รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2560). การสร้างและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่การเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวของชาวมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560 เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ISSN 1906-070X
 2. กีรติ ตระการศิริวานิช, ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และ ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ. (2559). การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560.เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ISSN 2287-0326
 3. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2559). นวัตกรรมการบริการ : กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจบริการ, วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หน้า 13-24.
  เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ISSN 1686-7319
 4. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเรือนำเที่ยวรอบเกาะเกร็ด จังหวัด นนทบุรี, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559, หน้า 239-259. เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ISSN 1906-070X
 5. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2559). อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559, หน้า 133-150. เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ISSN 2287-0326
2560


25592559


25592559
 
วารสาร


วารสารวารสาร


วารสารวารสาร
 
 
4
ตำรา
 1. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2553). มนุษย์กับสิ่งแวด-ล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2553
 
รูปเล่ม
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2561). การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน. นนทบุรี:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2561
 
รูปเล่ม
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2560). การสร้างและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่การเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวของชาวมอญเกาะเกร็ด. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเรือนำเที่ยวรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2559). อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. กีรติ ตระการศิริวานิช, ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และ ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ. (2559). การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย. กรุงเทพมหา-นคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 5. วรรณา ศิลปอาชา และชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2558). การพัฒนากลไกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย     (สกว.).
 6. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, อมรรัตน์ ภิญโญ อนันตพงษ์ และหฤษฎี ภัทรดิลก. (2557). การติดตามประเมิน-ผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
25602559
2559

2559
2558

2557
 
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
รายงานวิจัย

รายงานวิจัย
รายงานวิจัย

รายงานวิจัย

 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย”(2559) (ณ จังหวัดจันทบุรี) นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน     ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
 2. โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย”(2559) (ณ จังหวัดเชียงใหม่) นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน   ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
 3. โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การพัฒนากลไกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน”(2558) (ณ จังหวัดปราจีนบุรี) นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2561

2560

2559
 
โครงการ

โครงการ

โครงการ

 
 
 
8
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ. พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,754 total views, 3 views today