ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล รชพร จันทร์สว่าง ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน บริหารธุรกิจบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
  1. ………………………………………………………….
  2. ………………………………………………………….
  3. ………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1 และ 9
 2. ชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
 3. ชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน หน่วยที่ 5 และ 7
 4. ชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หน่วยที่ 11
 5. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยที่ 1 และ 11
2558

2558

2557

2556

2555
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. การศึกษาศักยภาพสถานประกอบการสปาไทย
 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
 3. Agritousist Travel Motivation and Behavior: A Case Study of ASEAN+6 Tourists Visiting Thailand
2559
2559

2559
 
วารสารการจัดการสมัยใหม่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2016 International Academic Research Conference in Boston-Toronto
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน้ำร้อนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
 2. การศึกษาแนวทางพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน

 4. การศึกษาศักยภาพสถานประกอบการสปาไทยเพื่อส่งเสริมให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสปาในภูมิภาคอาเซียน
 5. การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2559

2559

2558


2556


2556
2559

2560

2559


2558
ประชุมวิชาการนานาชาติ
ประชุมวิชาการนานาชาติ
ประชุมวิชาการนานาชาติ
บทความวารสาร
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการเสริมความรู้การพัฒนาองค์การเพื่อความยั่งยืน
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องแนวทางการดำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพแบบมืออาชีพ
2560

2557
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

4,333 total views, 9 views today