ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน บริหารธุรกิจบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา. (2560) หน่วยที่ 4 การจัดองค์การ. ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา. (2560) หน่วยที่ 8 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2560
2560
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา, สุรเดช หวังทอง. การจ้างงานผู้สูงอายุ:ความท้าทายในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย (2559). การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics National and International Conference 2016 (RTBEC2016)
2559
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา. (2560) การจัดการและการพัฒนาด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาองค์การเพื่อความยั่งยืน, 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด เพชรบุรี
 2. กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา. (2560) ห่วงโซ่คุณค่า 4.0. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 , 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ
 3. กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา. (2560) จริยธรรมทางธุรกิจ.โครงการบริการวิชาการ การเสริมความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน, 3-4 มีนาคม 2559 ณ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร.
2560

25602559
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,202 total views, 3 views today