ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
1. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2560). การบริโภคและอุปสงค์สินค้า. ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที่ 2). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2560). การผลิตและต้นทุนการผลิต. ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที่ 2). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2561). การจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน. ในประมวลสาระชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน (หน่วยที่ 12). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2561). ระบบการเงิน. ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ (หน่วยที่ 5). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และ เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2561). การจัดหาเงินทุนจากหนี้สิน. ในประมวลสาระชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน (หน่วยที่ 11). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2562). การวางแผนการใช้จ่ายและการจัดหาสินทรัพย์มูลค่าสูง. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร (หน่วยที่ 3). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2562). ตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงาน. ในเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ (หน่วยที่ 15). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2559). ดัชนีวัดประสิทธิภาพราคาตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ The 3rd RMUTT Global Business and Economics Conference 2016 (หน้า.65-68). ปทุมธานี: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2559
 
รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิชาการ
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. 1) เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. (2561). การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SETHD ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ใน Attapol KuanLiang & Sukanya Buranadechachai. (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 4th National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (หน้า 97-104), กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ศรีธนา บุญญเศรษฐ์, กมลวรรณ ลิมปนาทร, จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล, ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์, พนมพัทธ์ สมิตานนท์, เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ, และธนพร สวรรค์พิทักษ์. (2560). การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (รายงานวิจัย). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

2561

 

รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)

 

หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิชาการ

เป็นผู้วิจัยร่วมโดยมี รศ.ศรีธนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

2,040 total views, 6 views today