ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล อัจฉรีย์ ลิมปมนต์ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ชุดวิชา 32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ หน่วยที่ 12 กลยุทธ์การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการ หน่วยที่ 7 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของตลาดสถาบัน
 2. ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด หน่วยที่ 12 การส่งเสริมการตลาด : การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 13 การจัดการการส่งเสริมการตลาด : การขายโดยบุคคลการตลาดทางตรง และการบูรณาการสื่อสารการตลาด
 3. ชุดวิชา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา – หน่วยที่ 3 การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการสร้างความแตกต่างทางการตลาด – หน่วยที่ 12 กลยุทธ์การกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 4. ชุดวิชา การจัดการการขายและศิลปะการขาย – หน่วยที่ 2 การพยากรณ์การขาย การกำหนดกำลังพล และการจัดองค์กรการขาย -หน่วยที่ 12 การบริการการขาย.
25572555

25552555
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

948 total views, 3 views today