ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน ชุดวิชา 32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. หน่วยที่ 2 การร่วมการงาน (2558) ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
 2. หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการ (2558) ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
 3. หน่วยที่ 15 (ตอนที่ 15.2) โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (2558) ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
 4. หน่วยที่ 9 (ตอนที่ 9.1) การวิเคราะห์งบการเงิน ในเอกสารการสอนชุดวิชา 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
255825582558
2558
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ปรากฎการณ์ “Underpricing” ของหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 20 สิงหาคม 2559
 2. วันในสัปดาห์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาดเอ็ม เอ ไอ (Day-of-the-week Effect in MAI) รายงานการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 6 สิงหาคม 2558
2559

2558
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

3,010 total views, 9 views today