ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ดลพร บุญพารอด ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. 32339 การเงิน การตลาด และการผลิต หน่วยที่ 3 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน หน่วยที่ 5 การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 2. 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 6 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง
 3. 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 4 กระดาษทำการ การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน หน่วยที่ 7 การบัญชีกิจการผลิตกรรม หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ
 4. 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 การบัญชีขั้นสูง 2 หน่วยที่ 3 การฝากขาย หน่วยที่ 14 งบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม
 5. 32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน หน่วยที่ 2 การวางแผนงานสอบบัญชี
 6. 92222 การบัญชี การเงิน การภาษีสหกรณ์ หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ หน่วยที่ 5การบัญชีเพื่อการตัดสินใจของสหกรณ์
 7. 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1-2 หน่วยที่ 7 การบัญชี หน่วยที่ 13 รายจ่ายลงทุน
2560


25592558
2558


2558

2558


2555
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ผู้อำนวยการโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
 2. ผู้อำนวยการโครงการ : โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพร้อมของผู้ทำบัญชีในการจัดงบกระแสเงินสด ปี 2560 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
 3. โครงการฝึกอบรม มาตรฐานการบัญชี : การจัดทำงบกระแสเงินสด ปี 2560 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 4. โครงการ การพัฒนา STOU MOOC เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต(STOU MOOC for Life Long Learning) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
 5. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนชุดวิชา…32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 6. ผู้อำนวยการโครงการ : โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สนับสนุนโดย สำนักพัฒนาสังคม
 7. ผู้อำนวยการโครงการ : การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การ วิจัย ปี 2556 – 2559, สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2559-2560


2559-25602559


2559


255925572557
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,186 total views, 6 views today