ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) “การงบประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 2. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) “การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับกิจการก่อสร้างในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 7 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 3. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2558) “การดำเนินงานการผลิตของสหกรณ์ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและดำเนินการสหกรณ์ หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 4. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2558) “แนวคิดการบริหารการผลิตและการตลาดของสหกรณ์” หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1.1.2 ,1.1.3 และ ตอนที่ 1.2.ในประมวลสาระชุดวิชาการบริหารการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ (92702) นนทบุรี โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 5. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2557) “การบริหารต้นทุนของสหกรณ์” ในประมวลสาระชุดวิชาการบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร (92712) หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 6. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2557) “การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นของสหกรณ์”ในประมวลสาระชุดวิชาการบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 7. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2557) “ประเด็นแนวโน้มการบัญชีเพื่อการจัดการ”ใน แนวการศึกษาชุดวิชา การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 3 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 8. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2555) “ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนและค่าจ้างและสินทรัพย์ถาวร”ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2555) “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 11 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2555) “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน”ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
2559

2558
2558


2557
2557

2557

2555


2555


2555
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2560) การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือในบังคลาเทศ .
 2. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) “นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 RTBEC ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ;วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
 3. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 4. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) ภาระความรับผิดชอบในความเป็นต่างชาติในการนำเสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกในช่วงภาวะวิกฤติการณ์การเงินโลก ปี คศ. 2008 และปัจจัยที่ช่วยบรรเทา
 5. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) อิทธิพลของลักษณะครอบครัวที่มีต่อการปรับวัฒนธรรมข้ามชาติและผลการดำเนินงานของคนต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศที่มีอันตราย
2560

2559

2559

25592559
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ กมลวรรณ ลิปนาธร จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ พนมพัทธ์ สมิตานนท์ เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ และธนพร สวรรค์พิทักษ์ เรื่องการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. ดลพร บุญพารอด ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และคณะ เรื่อง การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ เรื่อง “นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560


25602558
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการบริการวิชาการทางสังคม เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการวางแผนการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 2. โครงการบริการวิชาการทางสังคม การนำข้อค้นพบการวิจัยเรื่อง.นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย”ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต มสธ.” วันที่ 24 เมษายน 2559 ณ ศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่องการสร้างศักยภาพแก่ผู้ทำบัญชีด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560
2560

2559
2558
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. บทรายการ Web Casting ออกอากาศวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 14.00 –14.40 น. หัวข้อความรู้เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 2. LOM เพื่อการเรียนการสอนประกอบชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เรื่องการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 ชุด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (2558)
 3. LOM เพื่อการเรียนการสอนประกอบชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เรื่องอัตราส่วนวัดความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage Ratios) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (2557)
2559
25582557
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

660 total views, 3 views today