ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ภาสมา สุทธิพงศ์ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง)

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2558) “กฎหมายควบคุมอาคาร” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2558) “เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่ง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 9 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2558) “เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทั่วไป” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 11 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 4 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557)“งานแบบหล่อ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 9 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- ธิราช
 8. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “สารสนเทศในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 14 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างขนาดใหญ่” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 10. โสภณ แสงไพโรจน์, ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557)“การจัดการ วัสดุ แรงงานและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างขนาดใหญ่” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
 11. กมลวรรณ ลิมปนาทร, นพพร โทณะวณิกและภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่14 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2555) “ทรัพยากรกายภาพ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-ธิราช
 13. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2554) “ สารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 13 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2558

2558

2558

2557

2557

2557

2557
2557


2557

2557


2557

2555
2554
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2559) “งานแบบหล่อคอนกรีต”ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 6 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2558) “การจัดทำรายละเอียดโครงการ” ใน เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการโครงการก่อสร้างภาครัฐ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) รายการวิทยุผ่าน Webcast เรื่อง“ Lean Construction ” รายการนานาสาระ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) รายการวิทยุผ่าน Webcast เรื่อง “แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว” รายการนานาสาระ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2557 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2555) รายการวิทยุผ่าน Webcast “อัคคีภัยในอาคารสูง” รายการนานาสาระ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ออกอากาศวันที่ 28 มีนาคม 2555 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2554) รายการวิทยุผ่าน Webcast เรื่อง “กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการงานก่อสร้างในส่วนราชการ” รายการนานาสาระ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ออกอากาศวันที่ 9 เมษายน 2554 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2559

2558

2557
2557
2555
2554
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2559) “งานแบบหล่อคอนกรีต” ใน ชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2558) “ทรัพยากรกายภาพ” ใน ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [sound recording : Audio CD(CDA)] นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2558) “กฎหมายควบคุมอาคาร” ใน ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2558) “เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่ง” ใน ชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2558) “เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทั่วไป” ใน ชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ” ใน ชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Audio CD (CDA) นนทบุรี: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น” ใน ชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Audio CD (CDA) นนทบุรี: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “งานแบบหล่อ” ชุดวิชาการจัดการงานสนาม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 10. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “สารสนเทศในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง” ใน ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 11. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างขนาดใหญ่” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี การก่อสร้างขนาดใหญ่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. โสภณ แสงไพโรจน์, ภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “การจัดการวัสดุ แรงงานและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างขนาดใหญ่” ใน ชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 13. กมลวรรณ ลิมปนาทร, นพพร โทณะวณิกและภาสมา สุทธิพงศ์ (2557) “งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ” ใน ชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช MP3 Audio นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 14. ภาสมา สุทธิพงศ์ (2554) “ สารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง” ใน ชุดวิชาการจัดการงานสนาม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมาธิราช sound recording : Audio CD (CDA)แผ่นที่ 3 นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2559
2558

2558

2558

2558

2557

2557
2557

2557
2557

2557

2557


2557

2554
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

3,015 total views, 3 views today