ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล นพพร โทณะวณิก ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. นพพร โทณะวณิก. (2559). งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. นพพร โทณะวณิก. (2559). งานสถาปัตยกรรม เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. นพพร โทณะวณิก. (2559). งานระบบเครื่องกลประกอบอาคาร เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. นพพร โทณะวณิก. (2558). กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. นพพร โทณะวณิก และ ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2558). กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. นพพร โทณะวณิก. (2558). เทคโนโลยีการก่อสร้างงานโยธา เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. นพพร โทณะวณิก. (2558). เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานผลิตคอนกรีต เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. นพพร โทณะวณิก. (2558). เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานพิเศษ เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 9. นพพร โทณะวณิก. (2557). การจัดการวัสดุและเครื่องจักรกลในหน่วยงานสนาม เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 10. นพพร โทณะวณิก. (2557). งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 11. นพพร โทณะวณิก. (2557). การวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 12. นพพร โทณะวณิก. (2556). การจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 13. กมลวรรณ ลิมปนาทร นพพร โทณะวณิก และภาสมา สุทธิพงศ์. (2556). งานก่อสร้างพิเศษอื่น ๆ เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 14. นพพร โทณะวณิก. (2555). งานบริการอาคาร เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 15. นพพร โทณะวณิก. (2555). การจัดการงานบริการอาคาร เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 16. นพพร โทณะวณิก. (2554). สารสนเทศในการจัดการงานสนาม เอกสารการสอนระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2559
25592559
2558
2558

2558255825582557
255725572556
2556
255525552554
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. แผนแม่บทการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ศูนย์ กทม.1555
2556
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการโครงการก่อสร้างภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21-22 มกราคม 2559
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานช่างและโยธา ด้านการบริหารสัญญาของโครงการก่อสร้างภาครัฐ จังหวัดสตูลวันที่ 21-22 เมษายน 2559
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการโครงการก่อสร้างภาครัฐ จังหวัดน่าน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการโครงการก่อสร้างภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 17-18 มิถุนายน 2558
2559255925582558
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ซีดีเสียงเรื่องงานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง
 2. ซีดีเสียงเรื่องงานสถาปัตยกรรม
 3. ซีดีเสียงเรื่องงานระบบเครื่องกลประกอบอาคาร
 4. ซีดีเสียงเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 5. ซีดีเสียงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
 6. ซีดีเสียงเรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างงานโยธา
 7. ซีดีเสียงเรื่องเครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานผลิตคอนกรีต
 8. ซีดีเสียงเรื่องเครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานพิเศษ
 9. ซีดีเสียงเรื่องการจัดการวัสดุและเครื่องจักรกลในหน่วยงานสนาม
 10. ซีดีเสียงเรื่องงานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม
 11. ซีดีเสียงเรื่องการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์
 12. ซีดีเสียงเรื่องการจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
 13. ซีดีเสียงเรื่องงานก่อสร้างพิเศษอื่น ๆ
 14. ซีดีเสียงเรื่องงานบริการอาคาร
 15. ซีดีเสียงเรื่องการจัดการงานบริการอาคาร
 16. ซีดีเสียงเรื่องสารสนเทศในการจัดการงานสนาม
2559
2559
2559
2558

2558
2558
2558

2558
2557

2557
2557
2556

2556
2555
2555
2554
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

3,278 total views, 3 views today