ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้างการจัดการงาน

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง (31406) หน่วยที่ 3 องค์การที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
 2. ชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล (31408) หน่วยที่ 4 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขุด หน่วยที่ 5 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานเสาเข็ม
 3. ชุดการจัดการงานสนาม (31303) หน่วยที่ 7 งานก่อสร้างใต้ดิน
 4. ชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ (31405) หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์โครงการด้านการจัดการ
 5. ชุดเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ (31403) หน่วยที่ 5 งานฐานรากและระบบโครงสร้างใต้ดิน หน่วยที่ 11 งานดิน งานทาง งานสะพาน
 6. ชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง (31401) หน่วยที่ 13 งานโยธา
2558


25582557

2557

2555


2554
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคาร LEED ในประเทศไทย Project Management of LEED Building in Thailandการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28-30 มิย 2559 –จังหวัดสงขลา www.NCCE21.org
2559
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. Blog writer http://www.sms-stou.org/staffblog?cat_id=14 ความสำคัญของ LEED Credit Scorecard ต่อการดำเนินโครงการอาคารเขียวประเภท LEED การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพความหมายของเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวประเภท LEED (LEED Rating Systems)การดำเนินการก่อสร้างอาคารเขียว (Green Construction Operations)ขั้นตอนการประสานงานร่วมกันระหว่างกระบวนการก่อนการออกแบบ (ECO Charrette/Design Charrette)แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจในแง่มุมของการจัดการคุณภาพ (Quality Management Aspect)ความสำคัญของ Owner’s Project Requirements (OPR) สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเขียวประเภท LEED project
2559
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

2,159 total views, 6 views today