ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล อภิรดี สราญรมย์ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. 32302 การจัดการการตลาด
 2. 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
 3. 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 4. 32334 ระบบสารสนเทศและวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้
1/2561
2/2561
1/2562
1/2562
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการตลาด หน่วยที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค
 2. เอกสารการสอนชุดวิชา สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด หน่วยที่ 8 พฤติกรรมผู้บริโภค
 3. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 4. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศและวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ หน่วยที่ 4 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด
1/2561

2/2561


1/2562

1/2562
  
รูปเล่ม
รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. อภิรดี สราญรมย์, ดวงตา สราญรมย์, และกรกมล สราญรมย์. (2560). การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9, 244-253. ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ISSN 1906-7658
2560
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 2. การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา Mini English Program (MEP) (สำนักการศึกษา) งานกิจกรรมในส่วนการโยธาและสุขาภิบาล (สำนักช่าง) งานทันตกรรม (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และงานด้านกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 3. การประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม จ.นนทบุรี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
2557


25602561

2561
 
รูปเล่ม


รูปเล่มรูปเล่ม

รูปเล่ม
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. Marketing Strategy with University Survival in the era 4.0 at 2018 Asian Literacy Conference
2561
 
นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสมัยใหม่ในระบบการศึกษาทางไกล
 2. อบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 3. เรื่่อง การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชาวิทยาการจัดการสู่ความยั่งยืน
 4. อบรมปฐมนิเทศและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ใหม่
 5. การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาวิทยาการจัดการสู่ความยั่งยืน
 6. การอบรมเชิิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา เรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลตามกรอบมาตรฐาน TQF
 7. อบรมการใช้ Google Scholar
 8. เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน Professional Standards Framework (PSF)
 9. การอบรมสัมมนา กระบวนการสู่แหล่งทุนวิจัยระดับชาติ
 10. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกล ของ มสธ สำหรับอ.ใหม่ รุ่นที่ 8
 11. เรื่อง การใช้ฐานข้อมูล eBook และฐานข้อมูลวารสารสาขาวิชา GALE Virtual Reference Library (GVRL)
 12. เข้าถึง เข้าใจ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Manage Plan) ตามหลัก COSO:ERM เพื่อผลักดันการดำเนินงานขององค์กร
2561

2561

2561

2561

2561

2561


2561
2561


2561

2561


2562


2562

 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,943 total views, 3 views today