ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล เบญจมาศ จันอำรุง ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของวิสาหกิจชุมชน.
2561
 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 (The 5th SAU National Interdisciplinary Conference 2018) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตร์ลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี.
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ผลกระทบของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 ต่อความสามารถในการทำกำไร กรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2. กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม AEC ของนักวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย การศึกษาเชิงประจักษ์ของสาเหตุและผลลัพธ์. 3. The associate between corporate social responsibility index and performance of firm in industrial product and resources industries: empirical evidence from Thailand
25602559


2558
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560. หน้า 21
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิทยาลันนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
Emerald Insight. Social Responsibility Journal, Vol.11 Iss4 pp.893-903.
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. วิทยาการ ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน” ในหัวข้อช่องทางการจัดจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (โครงการบริการสังคม)
2561
 
บรรยาย
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการสหกรณ์ระดับกลาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อ การจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ และเรื่องการควบคุมภายในที่ดี ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
2558
 
บรรยายและเป็นเอกสารประกอบการบรรยาย
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

890 total views, 3 views today