ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล สุปัญญดา สุนทรนนธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)      ⁄ อาจารย์ประจำหลักสูตร….รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต……………………………….

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. …………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. …………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………..


 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. สุปัญญดา สุนทรนนธ์ (2561) อิทธิพลของการรับรู้ถึงผลกระทบของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจบริการที่พัก จังหวัดน่าน ประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. (ได้จดหมายตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 16 ฉบับที่74 ก.ค.-ก.ย.2562)
 2. สุปัญญดา สุนทรนนธ์ และ ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ (2561). “การประยุกต์ใช้ การออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียวสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หรือ LEAN HRD CANVAS) : คืออะไร และ ใช้อย่างไร?” รายงานสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่5  (18 ส.ค.2561)

 3. พิมพร เกษดี และ สุปัญญดา สุนทรนนธ์ (2560) ผลกระทบของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในสามกลุ่มธุรกิจหลัก  กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน. 24(2), 127-137

 4. สุปัญญดา สุนทรนนธ์ (2558) ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 7(2),28-42

  5.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ (2557)  “อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.7(2),65-79

  6.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ (2556) “การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้กับบทบาทที่สำคัญของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” วารสารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 8(1), 33-55

25612561
2560

2558

2557
2556

2562
วารสารProceeding
วารสาร

วารสาร

วารสาร
วารสาร
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ

1.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ (2559) “การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้กับบทบาทที่สำคัญของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่” การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษหน้า. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 75-88

2.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ (2559) “Talent Management : Is it Necessary for Public Organization?” การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษหน้า. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 119-129

2559
 
รูปเล่ม
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ปัจจัยความสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  กรณีศึกษาองค์กรปกครองเทศบาลตำบลโพสะ  จ.อ่างทอง
 2. อิทธิพลของการรับรู้ถึงผลกระทบของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจบริการที่พัก จังหวัดน่าน ประเทศไทย.
 3. ผลกระทบของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในสามกลุ่มธุรกิจหลัก  กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์. 

  4. ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. 

2562


2561
2559
2558
2562


2562
2559
2558
รูปเล่ม


รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. การทำแบบสอบถามการวิจัย (ภาคปฏิบัติ)
 2. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 3. การวางแผนการตลาดยุคใหม่
 4. Passport to Global Challenge for SMEs
2562
2561
2561
2560
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

945 total views, 3 views today